Directly go to the content
Alendroninezuur

Alendroninezuur

Alendroninezuur bevat natriumalendronaattrihydraat als actief bestanddeel. Alendroninezuur behoort tot een groep geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd.

Wat is Alendroninezuur 10 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bifosfonaten kunnen worden gebruikt om botziekten, zoals osteoporose (botontkalking) te behandelen. Alendroninezuur kan worden gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij mannen en postmenopauzale vrouwen, door het dunner en zwakker worden van de botten te stoppen.

 

Alendroninezuur kan ook gebruikt worden om osteoporose te behandelen en te voorkomen bij patiënten die een risico lopen op botverlies door het langdurige gebruik van geneesmiddelen die ontstekingen remmen bij bijvoorbeeld artritis en astma (corticosteroïden).

 

Wanneer u last krijgt van osteoporose worden uw botten zwakker en dunner omdat de snelheid waarmee het bot wordt afgebroken groter is dan de snelheid waarmee het bot wordt opgebouwd. Het is vrij normaal dat dit optreedt bij vrouwen na de menopauze, en hoewel niet zo vaak, kan het ook optreden bij mannen. Glucocorticosteroïden (geneesmiddelen die ontstekingen remmen bij bijvoorbeeld artritis en astma) kunnen bij sommige mensen ook osteoporose veroorzaken.

 • Alendroninezuur bevat natriumalendronaattrihydraat als actief bestanddeel;
 • Alendroninezuur behoort tot een groep geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd;  
 • Bifosfonaten kunnen worden gebruikt om botziekten, zoals osteoporose (botontkalking) te behandelen. Alendroninezuur kan worden gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij mannen en postmenopauzale vrouwen, door het dunner en zwakker worden van de botten te stoppen; 
 • Alendroninezuur kan ook gebruikt worden om osteoporose te behandelen en te voorkomen bij patiënten die een risico lopen op botverlies door het langdurige gebruik van geneesmiddelen die ontstekingen remmen bij bijvoorbeeld artritis en astma (corticosteroïden). 

 

Wanneer u last krijgt van osteoporose worden uw botten zwakker en dunner omdat de snelheid waarmee het bot wordt afgebroken groter is dan de snelheid waarmee het bot wordt opgebouwd. Het is vrij normaal dat dit optreedt bij vrouwen na de menopauze, en hoewel niet zo vaak, kan het ook optreden bij mannen. Glucocorticosteroïden (geneesmiddelen die ontstekingen remmen bij bijvoorbeeld artritis en astma) kunnen bij sommige mensen ook osteoporose veroorzaken.

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek “Inhoud van de verpakking en overige informatie”;
 • U heeft problemen met uw slokdarm (het buisje dat uw mond met uw maag verbindt) waardoor u moeilijk kunt slikken of waardoor voedsel vast kan komen te zitten;
 • U bent niet in staat ten minste 30 minuten te staan of rechtop te zitten;
 • U weet dat u erg lage calciumspiegels in uw bloed heeft (hypocalciëmie).  

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?   

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
Het is belangrijk om voor gebruik van dit middel uw arts te vertellen: 

 • Wanneer u problemen met uw nieren heeft;  
 • Wanneer u problemen met slikken of de spijsvertering heeft; 
 • Wanneer u pijn heeft bij het slikken; 
 • Wanneer u afgelopen jaar een maagzweer, bloed in de maag, slokdarm of keel of een operatie aan de maag, slokdarm of keel heeft gehad;   
 • Wanneer uw arts u heeft verteld dat u een lage concentratie calcium in het bloed heeft of wanneer u last heeft van een vitamine D tekort of onvoldoende afscheiding van het bijschildklierhormoon (hypoparathyreoïdie). Deze moeten eerst worden behandeld, voordat u start met het gebruik van Alendroninezuur; 
 • Wanneer uw arts u gezegd heeft dat u een Barrett-slokdarm heeft (een aandoening die gepaard gaat met veranderingen in de cellen aan de binnenkant van het onderste deel van de slokdarm);
 • Wanneer u een slecht gebit heeft, of problemen met uw tandvlees heeft, of een slecht passende kunstgebit heeft, of als er een kies of tand getrokken gaat worden, of als u niet regelmatig uw gebit laat controleren;   
 • Wanneer u kanker heeft; 
 • Wanneer u chemotherapie of bestraling krijgt; 
 • Wanneer u corticosteroïden gebruikt (zoals prednison of dexamethason); 
 • Wanneer u angiogeneseremmers gebruikt – geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker om de groei van nieuwe bloedvaten tegen te gaan, zoals bevacizumab of thalidomide; 
 • Wanneer u rookt of gerookt heeft (omdat dit de kans op gebitsproblemen kan vergroten). 

 

Er kan irritatie, ontsteking of zweervorming aan de slokdarm optreden, vaak met de verschijnselen pijn op de borst, zuurbranden of moeilijk of pijnlijk slikken. Dit gebeurt vooral als patiënten de tablet niet met een vol glas water innemen en/of binnen 30 minuten na inname gaan liggen of gaan liggen zonder eerst wat gegeten te hebben. Deze Alendroninezuur bijwerkingen kunnen erger worden als patiënten na het optreden van deze verschijnselen de tabletten blijven gebruiken. Zie de “Hoe te gebruiken” instructies verderop in de bijsluiter om te zien hoe u de tabletten moet innemen. Als u nog vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
 

Gebits- en kaakproblemen;

 • Alendroninezuur kan schade (met inbegrip van dood of het verlies) van het bot in de kaak veroorzaken.
 • U kunt het advies krijgen om voor behandeling met dit middel uw gebit te laten controleren.
 • Tijdens behandeling met dit middel is het belangrijk om te zorgen voor een goede mondhygiëne.
 • Laat tijdens de hele periode dat u behandeld wordt uw gebit regelmatig controleren en neem contact op met uw arts of tandarts zodra u last krijgt van uw mond of gebit, bijvoorbeeld loszittende tanden of kiezen, pijn of zwelling. 

 

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar;

Dit middel mag niet aan kinderen en jongeren tot 18 jaar worden gegeven.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Alendroninezuur nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het geldt met name voor de volgende geneesmiddelen:

 • Calciumsupplementen; 
 • Maagzuurremmers voor spijsverteringsproblemen; 
 • Corticosteroïden, zoals prednisolon of dexamethason, die worden gebruikt om ontstekingen te remmen; omdat het belangrijk is dat u voldoende calcium en vitamine D binnenkrijgt. 
 • Bepaalde medicijnen tegen reuma of langdurige pijn, zoals de NSAIDs (bijvoorbeeld aspirine of ibuprofen) kunnen problemen veroorzaken met de spijsvertering. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer deze geneesmiddelen op hetzelfde moment worden gebruikt als Alendroninezuur. 

 

Wacht ten minste 30 minuten na inname van Alendroninezuur voordat u andere geneesmiddelen gebruikt. 

 

Waarop moet u letten met eten en drinken? 

Voedsel en drank (ook mineraalwater) kunnen de opname van dit middel in het bloed verminderen. Wacht daarom 30 minuten na inname voordat u iets gaat eten of drinken. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Gebruik dit middel niet wanneer u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines  

Er zijn met Alendroninezuur (alendronaat) bijwerkingen gemeld (waaronder wazig zien, duizeligheid en ernstige bot-, spier- of gewrichtspijn) die van invloed zouden kunnen zijn op uw vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen. De reactie op alendronaat verschilt van persoon tot persoon (zie rubriek “Mogelijke Alendroninezuur Bijwerkingen”).   

 

Alendroninezuur bevat lactose 

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 

 

Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Volwassenen en oudere patiënten; De aanbevolen dosering is 10 mg per dag.   

 • Innemen op een lege maag, zodra u ’s morgens opstaat, vóórdat u iets eet of drinkt;
 • Slik de tablet heel door terwijl u rechtop blijft (zitten, staan of lopen). Neem de tablet met een vol glas leidingwater in (geen mineraalwater) (ten minste 200 ml);
 • Niet innemen met mineraalwater (met of zonder koolzuur). o Niet innemen met koffie of thee;
 • Niet innemen met vruchtensap of melk;
 • De tablet niet fijnmalen. Niet op de tablet kauwen en de tablet niet laten oplossen in uw mond;
 • Niet innemen wanneer u naar bed gaat. U moet teminste 30 minuten lang niet gaan liggen na het innemen van alendroninezuur. Als u na dit half uur weer gaat liggen zorg er dan voor dat u eerst wat gegeten heeft;
 • Wacht na het innemen ten minste 30 minuten voordat u iets eet, drinkt of een ander geneesmiddel gebruikt.

 

Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg uw arts wanneer u: 

 • Irritatie, pijn en moeilijkheden krijgt met slikken; 
 • Pijn krijgt in het midden van uw borst; 
 • Last krijgt van zuurbranden (voor het eerst of erger dan normaal); 
 • Zweren in uw mond en keel krijgt. 

 

Gebruik bij patiënten met nierproblemen; Dit middel wordt niet aanbevolen bij patiënten met ernstige nierproblemen. 

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 

 • Drink een vol glas melk en neem direct contact op met uw arts of de eerstehulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
 • Neem de verpakking en de eventueel overgebleven tabletten mee.
 • Niet braken en ga niet liggen.
 • In het geval van een overdosis, kunt u last krijgen van maagklachten, brandend maagzuur, maagpijn, misselijkheid, braken, bloed braken en bloed in de ontlasting

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen?  

Neem de tablet op de ochtend nadat u het zich herinnert in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar hervat gewoon het schema van één tablet per dag.  

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel  

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van dit middel. 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Mogelijke Alendroninezuur bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Alendroninezuur bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Stop met het innemen van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u één van de volgende symptomen krijgt:   

 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): 

 • Pijn in de mond, keel, borst of buik die verband kunnen houden met eten;
 • U kunt zich opgeblazen, ziek en/of misselijk voelen, een gebrek aan eetlust hebben of gewichtsverliezen. Dit kunnen tekenen zijn van ontstekingen of zweren in het maagdarmkanaal (soms ernstig of met bloedingen). Als u ziek bent kan het zijn dat u stukjes in uw ontlasting vind die lijken op koffiedik of dat u zwarte teerachtige ontlasting heeft;
 • Nieuw of verergerend zuurbranden of indigestie, pijn in het midden van uw borst of pijn of moeite met slikken.  

 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Irritatie of pijn in één of beide ogen;
 • U kunt last hebben van roodheid aan de ogen, wazig zien, tranende ogen, een gevoeligheid voor licht of schimmen (schaduwen die uw gezichtsveld passeren).  

 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers): 

 • Allergische reacties zoals netelroos of zwelling van het gezicht, lippen, tong en / of keel, die de moeite met ademhalen of slikken (angio-oedeem); 
 • Huidaandoening met ernstige blaren en bloeding in de lippen, ogen, mond, neus en geslachtsorganen (Stevens-Johnson syndroom) of ernstige huidreacties die begint met pijnlijke rode gebieden, dan grote blaren en eindigt met de peeling van de lagen van de huid. Dit gaat gepaard met koorts en koude rillingen, spierpijn en over het algemeen gevoel van onwel zijn (toxische epidermale necrolyse); 
 • Pijn in de mond, en / of kaak, zwelling of zweren in de mond, gevoelloosheid of een gevoel van zwaarte in de kaak, of het loskomen van een tand. Dit kunnen tekenen zijn van het bot schade in de kaak (osteonecrose) in het algemeen geassocieerd met een vertraagde genezing en infectie, vaak na het trekken van tanden; 
 • Ongebruikelijke breuk van het dijbeen met name bij patiënten op de lange termijn behandeling van osteoporose kan in zeldzame gevallen optreden. Neem contact op met uw arts als u pijn, zwakte of last krijgt van uw dij, heup of lies, omdat dit kan een eerste indicatie van een mogelijke breuk van het dijbeen zijn. 

 

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Neem contact op met uw arts als u oorpijn, uitscheiding uit het oor en/of een oorinfectie hebt. Dit kunnen tekenen van botschade in het oor zijn. 

 

Andere mogelijke Alendroninezuur bijwerkingen:    

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): 

 • Bot-, spier- en/of gewrichtspijn die soms ernstig kan zijn. 

 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):  

 • Gewrichtszwelling, zwelling van de handen of benen; 
 • Buikpijn, onprettig of vol gevoel in de maag of boeren na eten, verstopping, diarree, winderigheid; 
 • Haaruitval, jeuk; 
 • Hoofdpijn, duizeligheid, verlies van evenwicht of draaierig gevoel (vertigo), ongewone zwakte. 

 

Soms (komen voor bij minder 1 op de 100 gebruikers): 

 • Misselijkheid, braken; 
 • Uitslag, roodheid van de huid; 
 • Kortstondige griepachtige verschijnselen, zoals pijn in de spieren, algemeen onwel gevoel en soms met koorts, dit komt meestal aan het begin van de behandeling voor; 
 • Veranderde smaak. 

 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers): 

 • Verschijnselen van een lage concentratie calcium in het bloed, zoals spierkramp of spasmen en/of tintelend gevoel in de vingers of rond de mond; 
 • Vernauwing van slokdarm; 
 • Uitslag, verergerd door zonlicht. 

 

Als deze of andere ongewone verschijnselen bij u optreden, meld dat dan direct aan uw arts of apotheker. Noteer wat u ervaart, wanneer het begon en hoe lang het duurde.

 

Hoe bewaart u dit middel? 

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden; 
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stof in dit middel is natriumalendronaattrihydraat overeenkomend met 10 mg alendroninezuur. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Lactosemonohydraat;
 • Microkristallijne cellulose (E460);
 • Povidon (E1201);
 • Natriumcroscarmellose (E468);
 • Magnesiumstearaat (E470b). 

 

Hoe ziet Alendroninezuur eruit en hoeveel zit er in een verpakking?  

Alendroninezuur tabletten zijn witte, ovale tabletten van ongeveer 9.9 mm bij 5.9 mm met inscriptie “AD 10” op de ene zijde en “G” op de andere zijde. Alendroninezuur is verkrijgbaar in blisterverpakkingen of plastic tablettencontainers die een plastic spacer in de top van de verpakking kan bevatten van 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112 of 250 tabletten. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

1. Wat is Alendroninezuur 70 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Alendroninezuur bevat natriumalendronaattrihydraat als actief bestanddeel.  
 
Alendroninezuur   behoort tot een groep geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd.  
Bifosfonaten kunnen worden gebruikt om botziekten, zoals osteoporose (botontkalking) te behandelen.  Osteoporose is het dunner en zwakker worden van de botten. Alendroninezuur   kan worden gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen (vrouwen na de overgang). Alendroninezuur   kan de kans op een heup- of wervelkolombreuk verminderen. 
 
Alendroninezuur dient één keer per week te worden ingenomen. 
 
Wat is osteoporose?  Osteoporose is het dunner en zwakker worden van botten. Het komt vaak voor bij vrouwen na de menopauze. Tijdens de menopauze stoppen de eierstokken met het maken van het vrouwelijke hormoon oestrogeen, wat helpt het skelet van een vrouw gezond te houden. Het gevolg hiervan is dat botverlies optreedt en de botten zwakker worden. Hoe jonger een vrouw in de menopauze komt, hoe groter het risico op osteoporose. 
 
In het begin geeft osteoporose meestal geen symptomen. Het kan leiden tot botbreuken wanneer het niet wordt behandeld. Hoewel breuken in de wervelkolom meestal pijn doen, kunnen ze ook onopgemerkt blijven totdat ze een verlies van lengte tot gevolg hebben. Het breken van botten kan gebeuren tijdens normale dagelijkse activiteiten zoals tillen, of door een kleine verwonding waarbij normaal bot niet zou breken. Breuken treden meestal op aan de heup, wervelkolom of pols en kunnen niet alleen pijn veroorzaken maar ook problemen als een voorovergebogen houding en verlies van mobiliteit. 
 
Hoe kan osteoporose worden behandeld?  Osteoporose kan worden behandeld en het is nooit te laat om te beginnen. Alendroninezuur voorkomt niet alleen botverlies, maar helpt ook bot dat verloren is gegaan opnieuw op te bouwen en vermindert zo het risico op breuken van de wervelkolom en heup. 
 
Uw arts zal u mogelijk naast de behandeling met Alendroninezuur, adviseren uw levensstijl te veranderen om uw conditie te verbeteren, zoals: 
 
Stoppen met roken:  Roken lijkt de snelheid waarmee u bot verliest te verhogen en daarmee het risico op botbreuken te vergroten. 
 
Lichaamsbeweging:  Net als spieren hebben botten beweging nodig om sterk en gezond te blijven. Neem contact op met uw arts voordat u een sportprogramma begint. 
 
Een gebalanceerd dieet:  Uw arts kan u adviseren over uw eetgewoonten of wanneer u supplementen moet gebruiken (met name calcium en vitamine D)

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  •    U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
•    U heeft problemen met uw slokdarm (het buisje dat uw mond met uw maag verbindt) waardoor u moeilijk kunt slikken of waardoor voedsel vast kan komen te zitten. 
•    U bent niet in staat ten minste 30 minuten te staan of rechtop te zitten. • U weet dat u erg lage calciumspiegels in uw bloed heeft (hypocalciëmie). 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Het is belangrijk om voor gebruik van dit middel uw arts te vertellen: 
•    wanneer u problemen met uw nieren heeft; 
•    wanneer u problemen heeft met slikken of de spijsvertering 
•    wanneer u pijn heeft bij het slikken; 
•    wanneer u afgelopen jaar een maagzweer, bloed in de maag, slokdarm of keel of een operatie aan de maag, slokdarm of keel heeft gehad   
•    wanneer uw arts u heeft verteld dat u een lage concentratie calcium in het bloed heeft of wanneer u last heeft van een vitamine D tekort of onvoldoende afscheiding van het bijschildklierhormoon (hypoparathyreoïdie). Deze moeten eerst worden behandeld, voordat u start met het gebruik van Alendroninezuur; 
•    wanneer uw arts u gezegd heeft dat u een Barrett-slokdarm heeft (een aandoening die gepaard gaat met veranderingen in de cellen aan de binnenkant van het onderste deel van de slokdarm); 
•    wanneer u een slecht gebit heeft, of problemen heeft met uw tandvlees, of een slecht passende kunstgebit heeft, of als er bij u een kies of tand getrokken gaat worden, of als u niet regelmatig uw gebit laat controleren; 
•    wanneer u kanker heeft; 
•    wanneer u chemotherapie of bestraling krijgt; 
•    wanneer u corticosteroïden gebruikt (zoals prednison of dexamethason); 
•    wanneer u angiogeneseremmers gebruikt – geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker om de groei van nieuwe bloedvaten tegen te gaan, zoals bevacizumab of thalidomide; 
•    wanneer u rookt of gerookt heeft (omdat dit de kans op gebitsproblemen kan vergroten). 
 
Er kan irritatie, ontsteking of zweervorming aan de slokdarm optreden, vaak met de verschijnselen pijn op de borst, zuurbranden of moeilijk of pijnlijk slikken. Dit gebeurt vooral als patiënten de tablet niet met een vol glas water innemen en/of binnen 30 minuten na inname gaan liggen of gaan liggen zonder eerst wat gegeten te hebben. Deze Alendroninezuur bijwerkingen kunnen erger worden als patiënten na het optreden van deze verschijnselen de tabletten blijven gebruiken. Zie de “Hoe te gebruiken” instructies verderop in de bijsluiter om te zien hoe u de tabletten moet innemen. Als u nog vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
Gebits- en kaakproblemen  Alendroninezuur kan schade (met inbegrip van dood of het verlies) van het bot in de kaak veroorzaken. U kunt het advies krijgen om voor behandeling met dit middel uw gebit te laten controleren. Tijdens behandeling met dit middel is het belangrijk om te zorgen voor een goede mondhygiëne. Laat tijdens de hele periode dat u behandeld wordt uw gebit regelmatig controleren en neem contact op met uw arts of tandarts zodra u last krijgt van uw mond of gebit, bijvoorbeeld loszittende tanden of kiezen, pijn of zwelling. 
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar  Dit middel mag niet aan kinderen en jongeren tot 18 jaar worden gegeven. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  Gebruikt u naast Alendroninezuur nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het geldt met name voor de volgende geneesmiddelen: • calciumsupplementen; 
•    maagzuurremmers voor spijsverteringsproblemen; 
•    corticosteroïden, zoals prednisolon of dexamethason, die worden gebruikt om ontstekingen te remmen; omdat het belangrijk is dat u voldoende calcium en vitamine D binnenkrijgt. 
 
Bepaalde medicijnen tegen reuma of langdurige pijn, zoals de NSAIDs (bijvoorbeeld aspirine of ibuprofen) kunnen problemen veroorzaken met de spijsvertering. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer deze geneesmiddelen op hetzelfde moment worden gebruikt als Alendroninezuur. 
 
Wacht ten minste 30 minuten na inname van Alendroninezuur voordat u andere geneesmiddelen gebruikt. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken?  Voedsel en drank (ook mineraalwater) kunnen de opname van dit middel in het bloed verminderen. Wacht daarom 30 minuten na inname voordat u iets gaat eten of drinken (zie rubriek 3). 
 
Zwangerschap en borstvoeding  Alendroninezuur is alleen bedoeld voor gebruik bij vrouwen na de menopauze. Gebruik dit middel niet wanneer u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft.  
 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  Er zijn met Alendroninezuur (alendronaat) bijwerkingen gemeld (waaronder wazig zien, duizeligheid en ernstige bot-, spier- of gewrichtspijn) die van invloed zouden kunnen zijn op uw vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen. De reactie op alendronaat verschilt van persoon tot persoon (zie rubriek 4 ”Mogelijke Alendroninezuur bijwerkingen”).  
 
Alendroninezuur bevat lactose.   Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Neem éénmaal per week één tablet Alendroninezuur. 
  Volg deze instructies nauwgezet op om optimaal profijt te hebben van Alendroninezuur. 
 
Kies de dag van de week die u het beste uitkomt. Neem elke week op de gekozen dag één tablet Alendroninezuur in. 
 
•    Innemen op een lege maag, zodra u ’s morgens opstaat, vóórdat u iets eet of drinkt. 
•    Slik de tablet heel door terwijl u rechtop blijft (zitten, staan of lopen). Neem de tablet met een vol glas leidingwater in, (geen mineraalwater) (ten minste 200 ml). 
o    Niet innemen met mineraal water (met of zonder koolzuur). o Niet innemen met koffie of thee. 
o    Niet innemen met vruchtensap of melk. 
•    De tablet niet fijnmalen. Niet op de tablet kauwen en de tablet niet laten oplossen in uw mond. 
•    Niet innemen wanneer u naar bed gaat. U moet ten minste 30 minuten lang niet gaan liggen na het innemen van alendroninezuur. Als u na dit half uur weer gaat liggen, zorg er dan voor dat u eerst wat gegeten heeft.  •    Wacht na het innemen ten minste 30 minuten voordat u iets eet, drinkt of een ander geneesmiddel gebruikt. 
 
Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg uw arts wanneer u  •    irritatie, pijn en moeilijkheden krijgt met slikken; 
•    pijn krijgt in het midden van uw borst; 
•    last krijgt van zuurbranden (voor het eerst of erger dan normaal); 
•    zweren in uw mond en keel krijgt. 
 
Patiënten met nierproblemen  Dit middel wordt niet aanbevolen aan patiënten met nierproblemen. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?  Drink een vol glas melk en neem direct contact op met uw arts of de eerstehulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking en de eventueel overgebleven tabletten mee. Niet braken en ga niet liggen. In het geval van een overdosis, kunt u last krijgen van maagklachten, brandend maagzuur, maagpijn, misselijkheid, braken, bloed braken en bloed in de ontlasting. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen?  Neem de tablet op de ochtend nadat u het zich herinnert in. Neem geen dubbele dosis op één dag om een vergeten dosis in te halen, maar hervat gewoon het schema van één tablet per week.  
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel  Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van dit middel. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke Alendroninezuur bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook Alendroninezuur bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Stop met het innemen van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u één van de volgende symptomen krijgt:   
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):  •    pijn in de mond, keel, borst of buik die verband kunnen houden met eten. U kunt zich opgeblazen, ziek en/of misselijk voelen, een gebrek aan eetlust hebben of gewichtsverliezen. Dit kunnen tekenen zijn van ontstekingen of zweren in het maagdarmkanaal (soms ernstig of met bloedingen). Als u ziek bent kan het zijn dat u stukjes in uw ontlasting vind die lijken op koffiedik of dat u zwarte teerachtige ontlasting heeft.  
•    nieuw of verergerend zuurbranden of indigestie, pijn in het midden van uw borst of pijn of moeite met slikken.  
 
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):   •    irritatie of pijn in één of beide ogen. U kunt last hebben van roodheid aan de ogen, wazig zien, tranende ogen, een gevoeligheid voor licht of schimmen (schaduwen die uw gezichtsveld passeren).  
 
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):  •    allergische reacties zoals netelroos of zwelling van het gezicht, lippen, tong en / of keel, die de moeite met ademhalen of slikken (angio-oedeem); 
•    een huidaandoening met ernstige blaren en bloeding in de lippen, ogen, mond, neus en geslachtsorganen (Stevens-Johnson syndroom) of ernstige huidreacties die begint met pijnlijke rode gebieden, dan grote blaren en eindigt met de peeling van de lagen van de huid. Dit gaat gepaard met koorts en koude rillingen, spierpijn en over het algemeen gevoel van onwel zijn (toxische epidermale necrolyse); 
•    pijn in de mond, en / of kaak, zwelling of zweren in de mond, gevoelloosheid of een gevoel van zwaarte in de kaak, of het loskomen van een tand. Dit kunnen tekenen zijn van het bot schade in de kaak (osteonecrose) in het algemeen geassocieerd met een vertraagde genezing en infectie, vaak na het trekken van tanden; 
•    ongebruikelijke breuk van het dijbeen met name bij patiënten op de lange termijn behandeling van osteoporose kan in zeldzame gevallen optreden. Neem contact op met uw arts als u pijn, zwakte of last krijgt van uw dij, heup of lies, omdat dit kan een eerste indicatie van een mogelijke breuk van het dijbeen zijn. 
 
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)  •    neem contact op met uw arts als u oorpijn, uitscheiding uit het oor en/of een oorinfectie hebt. Dit kunnen tekenen van botschade in het oor zijn. 
 
Andere mogelijke Alendroninezuur bijwerkingen:    
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):  •    bot-, spier- en/of gewrichtspijn die soms ernstig kan zijn. 
 
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):  •    gewrichtszwelling, zwelling van de handen of benen; 
•    buikpijn, onprettig of vol gevoel in de maag of boeren na eten, verstopping, diarree, winderigheid; • haaruitval, jeuk; 
•    hoofdpijn, duizeligheid, verlies van evenwicht of draaierig gevoel (vertigo), ongewone zwakte. 
 
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): 

•    misselijkheid, braken; 
•    uitslag, roodheid van de huid; 
•    kortstondige griepachtige verschijnselen, zoals pijn in de spieren, algemeen onwel gevoel en soms met koorts, dit komt meestal aan het begin van de behandeling voor; 
•    veranderde smaak. 
 
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):  •    verschijnselen van een lage concentratie calcium in het bloed, zoals spierkramp of spasmen en/of tintelend gevoel in de vingers of rond de mond; 
•    zweertjes in de mond als er op de tabletten gekauwd of gezogen is; 
•    vernauwing van slokdarm; 
•    uitslag, verergerd door zonlicht. 
 
Als deze of andere ongewone verschijnselen bij u optreden, meld dat dan direct aan uw arts of apotheker. 
 
Noteer wat u ervaart, wanneer het begon en hoe lang het duurde.

5.    Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6.    Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?  •    De werkzame stof in dit middel is natriumalendronaattrihydraat overeenkomend met 70 mg alendroninezuur. 
•    De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), povidon (E1201), natriumcroscarmellose (E468) en magnesiumstearaat (E470b) en gezuiverd water. 
 
Hoe ziet Alendroninezuur eruit en hoeveel zit er in een verpakking?  Alendroninezuur   tabletten zijn wit, 9.5 mm in diameter, bolle tabletten met de inscriptie “AD 70” op de ene zijde en “G” op de andere zijde. 
 
Alendroninezuur is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 4, 8 of 12 tabletten. 
Alendroninezuur is ook verkrijgbaar in plastic tablettencontainers die een plastic spacer in de top van de verpakking kan bevatten van 4, 8, 12 of 100 tabletten. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.