Directly go to the content
Furosemide

Furosemide

 • Plastablet
 • Verlaagt de bloeddruk
 • Helpt ook bij oedeem (vochtophoping)
 • Innemen op een lege maag

Over Furosemide

Furosemide Aurobindo 40 mg behoort tot de geneesmiddelengroep van de lisdiuretica (bepaald type
plasmiddelen). Furosemide bevordert de water- en zoutuitscheiding via de urine. Furosemide wordt gebruikt bij:

 • Vochtophoping (oedeem) veroorzaakt door hart-, lever- of nieraandoeningen;
 • Vochtophoping in de longen (longoedeem);
 • Verhoogde bloeddruk (hypertensie), waarbij de bloeddruk licht of middelmatig verhoogd is; bij ernstige verhoogde bloeddruk is een gecombineerde behandeling met andere bloeddrukverlagende middelen aan te bevelen;
 • Plotseling teveel calcium in het bloed (acute hypercalciëmie).

Gebruik/werking

De arts bepaalt hoeveel tabletten u per dag moet innemen en op welk tijdstip. Volg deze aanwijzing strikt op.

Dosering

De algemene richtlijnen voor de dosering van Furosemide bij volwassenen zijn als volgt:

 • Bij oedeem veroorzaakt door hartaandoeningen

De startdosering is 20 tot 80 mg per dag verdeeld in 2 tot 3 doses. De dagelijkse onderhoudsdosering is 40 mg om de dag. De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

 • Bij oedeem veroorzaakt door lever- of nieraandoeningen

De startdosering is 40 tot 80 mg per dag, gegeven als enkelvoudige dosis of verdeeld in 2 tot 3 doses. De dagelijkse onderhoudsdosering is 40 mg om de dag. De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

 • Bij hypertensie

Furosemide Aurobindo 40 mg kan alleen gebruikt worden of in combinatie met andere
antihypertensieve middelen (middelen die de bloeddruk verlagen). De arts stelt vast hoeveel tabletten per dag moeten worden ingenomen.

 • Bij longoedeem en acute hypercalciëmie

De start- en onderhoudsdosering is 40 mg om de dag. In ernstige gevallen kan het noodzakelijk zijn te beginnen met 40 mg per dag of 80-120 mg per dag. De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

Voor kinderen gelden bijzondere richtlijnen voor de dosering (richtlijn: 1-3 mg per kg lichaamsgewicht met een maximum van 40 mg per dag).

De tabletten of tabletdelen met water innemen op een lege maag. De tabletten mogen niet gekauwd worden.

Als u merkt dat Furosemide Aurobindo 40 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts
of apotheker.

Autorijden/alcohol

Het vermogen om deel te nemen aan het verkeer of om machines te bedienen kan in zeldzame gevallen nadelig worden beïnvloed door het gebruik van furosemide. Dit gebeurt vooral bij het begin van de behandeling, bij verandering van medicatie en in combinatie met alcohol.

Te veel of te weinig gebruikt?

Wanneer u te veel van Furosemide Aurobindo 40 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Furosemide in te nemen? Neem geen dubbele dosis van Furosemide om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Meer informatie over het gebruik van Furosemide vindt u in de bijsluiter.

Wanneer niet gebruiken

Furosemide is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor furosemide of voor één van de andere bestanddelen van Furosemide Aurobindo 40 mg. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek ‘Samenstelling’;
 • Wanneer u allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen die de bacteriegroei remmen (sulfonamiden). U kunt dan ook allergisch zijn voor furosemide;
 • Wanneer u onvoldoende bloedvolume heeft (hypovolemie) of lijdt aan uitdroging (dehydratie);
 • Wanneer uw urine wegblijft (anurie) tengevolge van onvoldoende werking van de nieren
 • (nierinsufficiëntie);
 • Wanneer u te weinig kalium in uw bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie);
 • Wanneer u te weinig natrium in uw bloed heeft (hyponatriëmie);
 • Wanneer u een ernstige leveraandoening heeft (precomateuze en comateuze leverencefalopathie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem in (onder andere) de volgende situaties contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u een verlaagde bloeddruk heeft (hypotensie);
 • Als u lijdt aan een duidelijk bloeddrukverlies;
 • Als u (latente) diabetes mellitus heeft;
 • Als u een ontsteking van de gewrichten door jicht heeft;
 • Als uw nieren minder goed werken én u een ernstige leverziekte heeft (lever-niersyndroom);
 • Als u een te laag eiwitgehalte in uw bloed heeft (hypoprotëinemie);
 • Bij vroeggeborenen; de arts zal uw baby regelmatig controleren;
 • Als u lijdt aan een leverziekte (levercirrose) en hiervoor bepaalde medicijnen gebruikt;
 • Als u een verstoorde nierfunctie heeft of als u lijdt aan mechanische afsluiting in de urinewegen.

Zwangerschap en borstvoeding Bij zwangerschap dient furosemide alleen te worden gebruikt op advies van de arts en uitsluitend voor vochtophoping (oedeem) die niet direct of indirect met de zwangerschap samenhangt.
Furosemide passeert de placenta, waardoor de foet us een verhoogde afscheiding van urine (diurese) kan hebben. Uw arts zal de groei van de foetus nauwkeurig controleren.

Furosemide komt in de moedermelk terecht en kan de moedermelk remmen. U dient geen
borstvoeding te geven wanneer u behandeld wordt met furosemide.

Gebruikt u verder nog medicijnen?

Furosemide Aurobindo 40 mg en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen
beïnvloeden. Dit geldt onder andere voor:

 • Corticosteroïden (bijnierschorshormoon);
 • Carbenoxolon;
 • Laxeermiddelen (bij overmatig gebruik);
 • Alcohol (bij verhoogd gebruik);
 • Bepaalde hartmiddelen;
 • Middelen tegen suikerziekte (diabetes);
 • Bloeddrukverhogende middelen;
 • Spierverslappende middelen;
 • Bepaalde antibiotica.

Een volledige lijst van medicijnen die een wisselwerking hebben met Furosemide vindt u in de bijsluiter.

Een volledig overzicht van alle waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van Furosemide vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen die bij Furosemide Aurobindo 40 mg kunnen optreden, houden meestal verband met de water- en zoutuitscheidende werking van furosemide. Furosemide kan leiden tot overmatig verlies van lichaamsvocht (bijv. vaker plassen dan normaal) en mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium).

Bijwerkingen die zouden kunnen optreden, zijn onder andere:

 • Afwijkende bloedwaarden, zoals tekort aan bloedplaatjes of witte bloedlichaampjes of een toename van bepaalde stoffen in het bloed;

Bij tekort aan natrium (natriumdeficiëntie):

 • Kuitkrampen;
 • Gebrek aan eetlust;
 • Lusteloosheid (apathie);
 • Gevoel van zwakte;
 • Duizeligheid;
 • Slaperigheid;
 • Braken;
 • Verwardheid.

Bij tekort aan kalium (kaliumdeficiëntie):

 • Spierzwakte en het onvermogen om één of meer spieren te doen samentrekken (paralyse);
 • Maagdarmklachten, zoals braken, verstopping en winderigheid;
 • Verhoogde uitscheiding van urine (polyurie);
 • Hartklachten.
 • Bij ernstig kaliumverlies: belemmering van de darmwerking of verwardheid, wat kan resulteren in coma.

Bij tekort aan magnesium en calcium (magnesium- en calciumdeficiëntie):

 • Verhoogde prikkelbaarheid van de spieren;
 • Hartritmestoornissen.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts als u last heeft van bijwerkingen, ook als het gaat om bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzaam stof in dit middel is furosemide. Elke tablet Furosemide Aurobindo 40 mg bevat 40 mg furosemide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, natriumcarboxymethylcellulose, voorverstijfseld zetmeel, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesium-stearaat, talk.
  De fabrikant van Furosemide Aurobindo 40 mg is:

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelderstrasse 51-61
59230 Ennigerloh
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Furosemide Aurobindo 40 mg hier downloaden.