Directly go to the content
Salbutamol

Salbutamol

Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis behoort tot een groep van geneesmiddelen die kortwerkende luchtwegverwijders worden genoemd (effect duurt ongeveer 4 -6 uur). Luchtwegverwijders ontspannen de spieren in de wanden van de kleine luchtweg doorgangen in de longen. 

Wat is Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis

Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis wordt gebruikt bij de bestrijding van luchtwegkrampen en benauwdheid zoals die voorkomt bij alle vormen van bronchiaal astma, chronische luchtwegontsteking (bronchitis) en bij longemfyseem (uitrekking van de longblaasjes).

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergische voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek “Inhoud van de verpakking en overige informatie”.

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Toenemend gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders duidt op verslechtering van het ziektebeeld. Wanneer dit het geval is, dient de behandeling door uw arts aangepast te worden. U moet bedacht zijn op het feit dat door een plotselinge of sterke verslechtering van uw astma een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met uw arts. 

 

Voordat u met de Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis begint, moet u uw arts ervan op de hoogte brengen als u: 

 • Een hartaandoening, een onregelmatige hartslag of een benauwd gevoel op de borst heeft of ooit heeft gehad;
 • Een verhoogde schildklierwerking of zwakte van de hartspier heeft;
 • Het geneesmiddel digoxine gebruikt (geneesmiddel dat wordt gebruikt bij hartritmestoornissen).

 

Meldingen van tandbederf (cariës) zijn gerapporteerd bij gebruik van salbutamol. Het wordt aangeraden met name bij kinderen op een goede mondhygiëne en regelmatige controles van het gebit te letten.

 

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

 

Het risico op een tekort aan kalium in het bloed (hypokaliëmie) kan m.n. optreden bij vernevelen en bij parenterale (via de ader) toediening van Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis. De kans op hypokaliëmie wordt vergroot bij gelijktijdig gebruik van:

 • Theofylline (middel tegen astma);
 • Corticosteroïden (ontstekingsremmers);
 • Diuretica (plaspillen);
 • Een te laag zuurstofgehalte in uw lichaam (hypoxie). 

 

Gelijktijdig gebruik van salbutamol en niet-selectieve bètablokkers zoals propranolol (een middel dat gebruikt wordt om o.a. hoge bloeddruk te behandelen) dient te worden vermeden tenzij er dwingende redenen zijn om deze te gebruiken.

 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal bepalen of u Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis kunt gebruiken gedurende de zwangerschap en borstvoeding.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Het is onwaarschijnlijk dat Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis invloed heeft op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. 

 

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis is alleen bestemd voor gebruik per inhalatie, door inademing door de mond. Volg de onderstaande doseringsinstructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

 

Volwassenen:

 • Bij acute perioden van benauwdheid: 1 of 2 inhalaties per keer, maximaal 8 inhalaties per dag.
 • Bij het voorkomen van inspanningsastma: 2 inhalaties.

 

Kinderen:

 • Bij acute perioden van benauwdheid: 1 inhalatie per keer, maximaal 4 inhalaties per dag.
 • Bij het voorkomen van inspanningsastma: 1 inhalatie.

 

Voor een goed resultaat, moet u Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis gebruiken volgens het voorschrift van uw arts.

 

Wijze van gebruik

Hieronder staat nauwkeurig beschreven hoe u de inhalator moet gebruiken. Lees deze instructies van tevoren aandachtig door. Wanneer u twijfelt over hoe of wanneer u de inhalator moet gebruiken, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Indien u problemen heeft de inhalator met één hand te bedienen, zoals in de plaatjes wordt getoond, gebruik dan twee handen. Kinderen hebben mogelijk hulp nodig bij het gebruik van de inhalator. Ouders kunnen helpen door het spuitbusje in te drukken op het moment dat het kind begint met inademen.

 

Gebruiksaanwijzing van de inhalator:

 1. Neem het afsluitdopje van de inhalator. Controleer of het mondstuk schoon is en of er geen stof of vuil in zit;
 2. Houd de inhalator rechtop, met uw duim aan de onderkant en uw wijsvinger bovenop het spuitbusje. Schud de inhalator krachtig op en neer;
 3. Adem rustig uit zo ver u kunt, maar zonder te forceren. Neem vervolgens het mondstuk stevig tussen uw lippen;
 4. Adem langzaam en diep in. Druk bij het begin van de inademing het spuitbusje van de aërosol in met uw wijsvinger zodat het geneesmiddel vrijkomt, en vervolg rustig de inademing;
 5. Neem de inhalator uit uw mond en houd gedurende 10 seconden uw adem in, of zo lang u kunt zonder te forceren;
 6. Indien u meer dan één inhalatie nodig hebt, wacht dan ongeveer één minuut en begin dan opnieuw bij stap 2. Plaats na gebruik het afsluitdopje terug op de inhalator;
 7. Voer de stappen 3 en 4 niet te snel uit Het is belangrijk dat u langzaam begint in te ademen alvorens de aërosol te gebruiken. Oefen de eerste paar keren voor de spiegel. Als u “nevel” bovenuit de inhalator of uit uw mondhoeken ziet komen, dient u opnieuw te beginnen bij stap 2.

 

Het schoonmaken van de inhalator:

 • Maak de inhalator tenminste eenmaal per week schoon. Neem het metalen spuitbusje uit de plastic houder en spoel de houder en het afsluitdopje in warm, maar niet al te heet, water af;
 • Droog de houder en het afsluitdopje grondig, maar zonder gebruik te maken van een directe hittebron. Schuif dan het spuitbusje terug in de houder en doe het dopje er weer op. Houd het metalen spuitbusje buiten het water;
 • Bij een nieuwe patroon of bij een patroon die langer dan 5 dagen niet is gebruikt, wordt aangeraden om met de patroon eenmaal in de lucht te spuiten voordat wordt geïnhaleerd;
 • Indien u gebruik maakt van de verpakking waarbij een extra, losse patroon is bijgesloten kunt u het spuitbusje, zodra dit leeg is, vervangen door een nieuw spuitbusje: neem het lege spuitbusje van de houder. Maak de houder en het afsluitdopje schoon volgens bovenstaande schoonmaakinstructie. Zorg dat houder en dopje droog zijn. Schuif vervolgens het volle spuitbusje in de houder en doe het dopje er weer op;
 • De lege patroon niet weggooien doch inleveren bij uw apotheek.

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Het is belangrijk dat u Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis volgens de instructies van uw arts gebruikt. Wanneer u meer inhalaties Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis heeft genomen dan uw arts heeft voorgeschreven, kunnen onder meer de volgende verschijnselen optreden: versnelde hartwerking (tachycardie), hartkloppingen, stoornis in het hartritme (aritmie), pijn op de borst en krachtige beving (tremor), in het bijzonder van de handen maar ook van het hele lichaam. Misselijkheid, duizeligheid, toegenomen bovendruk (systolische bloeddruk) en afgenomen onderdruk (diastolische bloeddruk). Af en toe zijn psychische reacties waarbij de betrokkene het contact met de realiteit verloren heeft (psychotische reacties) waargenomen na overmatige dosering salbutamol. Wanneer deze klachten optreden moet u uw arts waarschuwen.

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeten bent uw geneesmiddel te inhaleren, moet u de volgende dosis op het voorgeschreven tijdstip nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U mag het gebruik van de Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis alleen maar staken op voorschrift van uw arts.

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen salbutamol

Zoals elk geneesmiddel kan ook salbutamol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten;
 • Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten;
 • Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten;
 • Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten;
 • Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten;
 • Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

 

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis.

Vaak: 

 • Beving (tremor);
 • Hoofdpijn;
 • Versnelde hartslag (tachycardie).

 

Soms: 

 • Beverig gevoel en een snelle of onregelmatige hartslag (hartkloppingen/palpitaties);
 • Kramp in de spieren;
 • Irritatie van mond en keel.

 

Zelden: 

 • Tekort aan kalium in het bloed (hypokaliëmie);
 • Vaatverwijding (perifere vasodilatatie).

 

Zeer zelden: 

 • Overgevoeligheidsreacties, inclusief jeukende zwellingen veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheidsreacties (angio-oedeem);
 • Netelroos (urticaria);
 • Krampen in de spieren rond de luchtpijp (bronchospasmen);
 • Lage bloeddruk (hypotensie);
 • Flauwvallen (collaps) 
 • Hyperactiviteit;
 • Hartritmestoornissen.

 

Hoewel niet precies bekend is hoe vaak het gebeurt, kunnen sommige mensen af en toe pijn in de borststreek voelen. Deze pijn kan veroorzaakt worden door hartproblemen. Vertel het aan uw arts (of indien u zwanger bent aan uw verloskundige) als zich bij u dergelijke symptomen voordoen terwijl u salbutamol gebruikt. Stop niet zelf met salbutamol, doe dit alleen als dit door uw arts gezegd wordt. 

 

Niet bekend (spontaan gemeld): 

 • Zuurstoftekort van de hartspier (myocardischemie);
 • Tandbederf (cariës).

 

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren;
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen direct zonlicht;
 • Wanneer de patroon koud is, zal de werking minder goed zijn. Warm in dit geval de patroon eerst op met behulp van uw handen (gebruik geen andere manier van opwarmen). De patroon mag niet worden doorgestoken, gebroken of in het vuur worden geworpen, zelfs niet wanneer de patroon leeg schijnt. De patroon staat namelijk onder druk;
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is salbutamol sulfaat. Elke dosis bevat een hoeveelheid salbutamolsulfaat overeenkomend met 100 microgram salbutamol. Salbutamol betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

 

Hoe ziet Salbutamol CFK-vrije Inhalator 100 microgram/dosis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Salbutamol betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.