Directly go to the content
Seretide

Seretide

Wat is Seretide en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Salmeterol is een langwerkende bronchusverwijder. Bronchusverwijders helpen de luchtwegen in de longen om open te blijven. Dit maakt het gemakkelijker om de lucht in en uit te ademen. Het effect houdt ten minste 12 uur aan. Fluticasonpropionaat is een corticosteroïd, dat de zwelling en irritatie in de longen vermindert. De arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven om u te helpen ademhalingsproblemen te voorkomen, zoals: 

 • Astma;
 • Chronische Obstructieve Pulmonaire Ziekte (COPD).

 

Seretide Diskus met een dosis van 50/500 microgram reduceert het aantal keren dat COPD-symptomen opvlammen.

 

U moet Seretide dagelijks gebruiken volgens de aanwijzingen van uw arts. Dit zorgt ervoor, dat het goed werkt bij het onder controle houden van uw astma en COPD. Seretide helpt om het optreden van benauwdheid en kortademigheid te stoppen. Het mag echter niet worden gebruikt om een plotselinge aanval van benauwdheid of kortademigheid te verlichten. Als dit gebeurt moet u snelwerkende noodmedicatie, zoals salbutamol, gebruiken. U moet altijd uw snelwerkende noodmedicatie bij u dragen/beschikbaar hebben. 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?   

U bent allergisch voor salmeterol, fluticasonpropionaat of voor het andere bestanddeel lactosemonohydraat. 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt wanneer u een medische aandoening heeft, zoals: 

 • Een hartziekte, waaronder een onregelmatige of snelle hartslag;
 • Een overactieve schildklier;
 • Hoge bloeddruk;
 • Suikerziekte (diabetes mellitus) (Seretide kan de bloedsuikerspiegel verhogen);
 • Laag kaliumgehalte in uw bloed;
 • Tuberculose (TBC), als u dit heeft of in het verleden gehad heeft, of andere longinfecties.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?   

Gebruikt u naast Seretide nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen voor astma en geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Dit is omdat Seretide niet geschikt kan zijn om tegelijk met sommige andere geneesmiddelen te gebruiken.  

 

Vertel het uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, voordat u Seretide gaat gebruiken: 

 • β-blokkers (zoals atenolol, propranolol en sotalol). β-blokkers worden voornamelijk gebruikt bij hoge bloeddruk en andere aandoeningen van het hart;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van infecties (zoals ketoconazol, itraconazol en erytromycine) inclusief sommige geneesmiddelen voor de behandeling van een hiv-infectie (zoals ritonavir, cobicistat-bevattende middelen). Sommige van deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid fluticasonpropionaat of salmeterol in uw lichaam verhogen. Deze geneesmiddelen kunnen het risico op bijwerkingen met Seretide verhogen, inclusief onregelmatige hartslag, of kunnen bijwerkingen verergeren. Het kan zijn dat uw arts u zorgvuldig wil controleren als u een van deze geneesmiddelen gebruikt;
 • Corticosteroïden (ingenomen via de mond, of toegediend per injectie). Als u deze geneesmiddelen recent heeft gehad, kan dit het risico verhogen dat dit geneesmiddel uw bijnier beïnvloedt;
 • Diuretica, ook bekend als vochtafdrijvers, die worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk;
 • Andere bronchodilatoren (zoals salbutamol);
 • Xanthine geneesmiddelen. Deze worden vaak gebruikt om astma te behandelen.

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Het is onwaarschijnlijk dat Seretide invloed heeft op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 

 

Seretide bevat lactose  

Seretide Diskus bevat tot 12,5 milligram lactosemonohydraat per dosering. De hoeveelheid lactose in dit geneesmiddel veroorzaakt in het algemeen geen problemen bij mensen met een lactose-intolerantie. De hulpstof lactose bevat kleine hoeveelheden melkeiwitten, die allergische reacties kunnen veroorzaken. 

 

Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Gebruik uw Seretide elke dag tot uw arts u adviseert te stoppen. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosering. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. U mag het gebruik van Seretide niet stoppen of verminderen zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Seretide moet via de mond worden ingeademd in de longen.

 

Seretide voor astma  

Gebruik bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder   

 • Seretide Diskus 50/100: één inhalatie tweemaal per dag;
 • Seretide Diskus 50/250: één inhalatie tweemaal per dag;
 • Seretide Diskus 50/500: één inhalatie tweemaal per dag.

 

Gebruik bij kinderen van 4 tot 12 jaar   

 • Seretide Diskus 50/100: één inhalatie tweemaal per dag.

 

Seretide wordt niet aanbevolen voor het gebruik door kinderen jonger dan 4 jaar.

 

Gebruik bij volwassenen met Chronische Obstructieve Pulmonaire Ziekte (COPD)   

 • Seretide Diskus 50/500: één inhalatie tweemaal per dag.

 

Met Seretide tweemaal per dag kunnen uw symptomen goed onder controle worden gebracht.

Als dat het geval is, kan uw arts beslissen uw dosering te verminderen naar eenmaal per dag. De dosering kan worden veranderd in: 

 • Eenmaal voor de nacht – bij nachtelijke symptomen;
 • Eenmaal in de ochtend – bij symptomen overdag.

 

Het is van groot belang dat u de instructies van uw arts opvolgt, zoals hoeveel inhalaties u moet toedienen en hoe vaak u uw geneesmiddel moet gebruiken.  

 

Als u Seretide gebruikt voor astma, zal uw arts regelmatig uw symptomen willen controleren. 

 

Indien uw astma of ademhaling slechter wordt, vertel het uw arts dan onmiddellijk. U kunt bijvoorbeeld merken dat u meer gaat ”piepen”, dat u vaker een vastzittend gevoel in uw borstkas heeft of dat u meer gebruikt van uw snelwerkende noodmedicatie. Als één van de hierboven beschreven klachten optreedt, moet u toch Seretide blijven gebruiken, maar verhoog het aantal inhalaties niet. Uw aandoening kan erger worden en u kunt ernstig ziek worden. Ga naar uw arts omdat u aanvullende behandeling nodig kunt hebben. 

 

Instructies voor een correct gebruik  

Uw arts, verpleegkundige of apotheker moet u instructies geven over het correcte gebruik van uw Diskus. Zij moeten regelmatig controleren hoe u de Diskus gebruikt. Indien u Seretide Diskus niet gebruikt zoals is voorgeschreven, kan dit betekenen dat deze niet helpt voor uw astma of COPD zoals zou moeten. De Diskus bevat blisters met Seretide in een poeder. Bovenaan de Diskus zit een teller, die u laat zien hoeveel doses er nog over zijn. Het telt terug naar 0 en de nummers 5 tot 0 verschijnen in rood om u te waarschuwen dat er nog maar een paar doses over zijn. Zodra de teller op 0 staat, is uw Diskus leeg.

 

Het gebruik van de Diskus:  

 1. Om uw Diskus te openen, houdt u de buitenhuls van de Diskus in één hand en legt de duim van de andere hand op de duimgreep. Duw uw duim van u af zover als mogelijk. U zult een klik horen. Hierdoor wordt een klein gaatje in het mondstuk geopend;
 2. Houd de Diskus met het mondstuk naar u toe. U kunt het zowel in uw rechter- als linkerhand vasthouden. Schuif het hendeltje zo ver mogelijk naar achteren. U hoort een klik. Dit plaatst een dosering van uw geneesmiddel in het mondstuk. Iedere keer als het hendeltje naar achteren wordt geduwd, wordt een blister binnen in de Diskus geopend en is het poeder klaar om geïnhaleerd te worden. Speel niet met het hendeltje, omdat dan de blisters worden geopend en er geneesmiddel verloren gaat;
 3. Houd de Diskus van uw mond verwijderd en adem zo ver mogelijk uit. Adem niet in uw Diskus;
 4. Zet het mondstuk aan uw lippen en adem gelijkmatig en diep in door de Diskus en niet door uw neus;
 5. Haal de Diskus uit uw mond;
 6. Houd uw adem in gedurende ongeveer 10 seconden of voor zolang als u zonder veel moeite kunt;
 7. Adem langzaam uit;
 8. Spoel uw mond nadien met water en spuug het uit en/of poets uw tanden. Dit kan helpen om het optreden van schimmelinfectie in de mond (spruw) en heesheid te voorkomen;
 9. Om de Diskus te sluiten, schuift u de duimgreep weer terug naar u toe zover als mogelijk is. U zult een klik horen;
 10. Het hendeltje gaat terug naar de uitgangspositie en is weer gebruiksklaar.

 

De Diskus kan nu weer opnieuw door u gebruikt worden. Zoals geldt voor alle inhalatoren, moeten verzorgers zich ervan overtuigen dat kinderen aan wie Seretide Diskus is voorgeschreven, de juiste inhalatietechniek toepassen zoals hierboven omschreven.  

 

Het schoonmaken van uw Diskus  

Maak het mondstuk van de Diskus met een droge tissue schoon. 

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?  

Het is belangrijk dat u de Diskus volgens de instructies gebruikt. Wanneer u per ongeluk een hogere dosis inhaleert dan aanbevolen, vertel het uw arts of apotheker. U kunt merken dat u een snellere hartslag heeft dan normaal, en dat u zich beverig voelt. U kunt ook duizeligheid, hoofdpijn, spierzwakte en gewrichtspijn hebben. Wanneer u echter gedurende lange tijd hogere doses heeft gebruikt, moet u uw arts of apotheker om advies vragen. Omdat hogere doseringen Seretide de hoeveelheid steroïdhormonen, die door de bijnier worden geproduceerd, kan verminderen.  

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?  

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem gerust uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. 

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel  

Het is van groot belang dat u Seretide iedere dag volgens de instructies gebruikt. Ga hiermee door totdat uw arts u adviseert om te stoppen. Niet stoppen met of plotseling verminderen van uw dosering Seretide. Dit kan ervoor zorgen dat uw ademhalingsprobleem erger wordt. Bovendien kan plotseling stoppen met het gebruik van Seretide of het verminderen van uw dosering Seretide (in zeer zeldzame gevallen) problemen met uw bijnier (bijnierinsufficiëntie) veroorzaken. Hierdoor kunnen soms bijwerkingen optreden.  

 

Deze bijwerkingen kunnen elk van de volgende betreffen: 

 • Maagpijn;
 • Vermoeidheid en verlies van eetlust, misselijk gevoel;
 • Misselijkheid en diarree;
 • Gewichtsverlies;
 • Hoofdpijn of zich suf voelen;
 • Lage suikerspiegels in uw bloed;
 • Lage bloeddruk en insulten (toevallen).

 

Wanneer uw lichaam in stress verkeert zoals bij koorts, trauma (zoals een auto-ongeluk), infectie of operatie kan de bijnierschorsinsufficiëntie verergeren en u kunt mogelijk een van de bijwerkingen krijgen die hierboven staan vermeld. Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Om te voorkomen dat deze symptomen optreden, kan uw arts extra corticosteroïden in tabletvorm (zoals prednisolon) voorschrijven. 

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker. 

 

Mogelijke bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Om zoveel mogelijk de kans op bijwerkingen te verminderen, zal uw arts de laagst mogelijke dosis Seretide voorschrijven, die uw astma of COPD onder controle kan houden.   

 

Allergische reacties: u kunt merken dat uw ademhaling plotseling slechter wordt direct na het gebruik van Seretide. U kunt erg last krijgen van piepende ademhaling en hoesten, of kortademig zijn. U kunt ook last krijgen van jeuk, uitslag (galbulten) en zwelling (gewoonlijk van het gezicht, lippen, tong of keel) of u kunt plotseling voelen dat uw hart zeer snel slaat of u voelt zich zwak of licht in het hoofd (dit kan leiden tot flauwvallen of bewustzijnsverlies). Als u een van deze effecten krijgt of als ze plotseling optreden na het gebruik van Seretide, stop dan met het gebruik van Seretide en vertel het uw arts direct. Allergische reacties bij Seretide zijn er soms (ze komen bij minder dan 1 op de 100 gebruikers voor).  

 

Pneumonie (longinfectie) bij COPD-patiënten (vaak voorkomende bijwerking)  Vertel het aan uw arts als u last krijgt van een van de volgende symptomen tijdens het gebruik van Seretide – dit kunnen symptomen van een longinfectie zijn:  

 • Koorts of koude rillingen;
 • Verhoogde productie van slijm, verandering van de kleur van het slijm;
 • Vaker hoesten of meer ademhalingsmoeilijkheden.

 

Andere bijwerkingen zijn hieronder vermeld: 

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):   

 • Hoofdpijn – dit wordt gewoonlijk beter in de loop van de behandeling;
 • Een toename in het aantal verkoudheden is gemeld bij patiënten met COPD. 

 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):   

 • Schimmelinfectie met pijnlijke, crème-gele plekjes (spruw) in de mond en keel. Pijnlijke tong, hese stem en keelirritatie. Het kan helpen om direct na iedere dosis van uw geneesmiddel de mond te spoelen met water en daarna uit te spugen en/of uw tanden te poetsen. Uw arts kan een antischimmelmiddel voorschrijven om uw spruw te behandelen;
 • Pijnlijke, gezwollen gewrichten en spierpijn;
 • Spierkrampen.

 

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld bij patiënten met Chronisch Obstructieve Pulmonaire Ziekte (COPD): 

 • Blauwe plekken en botbreuken;
 • Ontsteking van de sinussen (een gespannen of vol gevoel in de neus, wangen en achter de ogen, soms met een bonzende pijn);
 • Een reductie in de hoeveelheid kalium in het bloed (u kunt een onregelmatige hartslag, spierzwakte, kramp krijgen).

 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):   

 • Verhoogde hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed (hyperglykemie). Wanneer u suikerziekte (diabetes) heeft, kan het nodig zijn om uw bloedsuikerspiegel vaker te controleren en mogelijk moet uw behandeling van uw suikerziekte aangepast worden;
 • Cataract (troebele ooglens);
 • Zeer snelle hartslag (tachycardie);
 • Beverig gevoel (tremor) en een snelle of onregelmatige hartslag (hartkloppingen). Deze zijn doorgaans onschadelijk en worden minder in de loop van de behandeling;
 • Pijn op de borst;
 • ZIch ongerust maken (deze effecten komen met name bij kinderen voor);
 • Verstoorde slaap;
 • Allergische huiduitslag (rash).

 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):   

Ademhalingsmoeilijkheden of piepende ademhaling die erger wordt direct na het gebruik van Seretide. Als dit gebeurt, stop met het gebruik van uw Seretide Diskus. Gebruik uw noodmedicatie om u te helpen met ademhalen en vertel het direct aan uw arts.

 

Seretide kan de normale productie van steroïdhormoon in het lichaam beïnvloeden, vooral wanneer u hoge doses gedurende lange tijd heeft gebruikt. De effecten zijn:  

 • Vertraagde groei bij kinderen en adolescenten;
 • Botafbraak;
 • Glaucoom (te hoge oogdruk);
 • Gewichtstoename;
 • Vollemaansgezicht (“Cushing’s Syndroom”).

 

Uw arts zal u regelmatig controleren op het voorkomen van een van deze bijwerkingen en om zeker te zijn dat u de laagst mogelijke dosis Seretide gebruikt om uw astma onder controle te houden  

 • Gedragsverandering, zoals ongewoon actief en prikkelbaar zijn (deze effecten komen met name bij kinderen voor);
 • Onregelmatige hartslag of extra hartslagen (hartritmestoornissen). Vertel het uw arts, maar stop niet met het gebruik van Seretide, tenzij uw arts het u zegt;
 • Een schimmelinfectie van de slokdarm (oesophagus), waardoor u moeite kunt hebben om te slikken.

 

Frequentie niet bekend, maar kan ook optreden:   

 • Depressie en agressie. Deze effecten komen vaker voor bij kinderen.

 

Hoe bewaart u dit middel? 

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren beneden 30°C;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 

Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel?  

Elke voorverdeelde dosis bevat 50 microgram salmeterol (als salmeterolxinafoaat) en 100, 250 of 500 microgram fluticasonpropionaat. De andere stof in dit middel is lactosemonohydraat (dat melkeiwit bevat). 

 

Hoe ziet Seretide er uit en hoeveel zit er in een verpakking? 

 • De Seretide Diskus bevat een foliestrip. Het folie beschermt het poeder voor inhalatie tegen invloeden van de atmosfeer;
 • Elke dosering is voorverdeeld;
 • De apparaten zijn verpakt in kartonnen doosjes met:
  • 1 maal Diskus 28 inhalaties;
  • of 1, 2, 3 of 10 Diskussen die ieder 60 inhalaties bevatten.

 

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.  

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant    

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 

GlaxoSmithKline BV 
Huis ter Heideweg 62 
3705 LZ Zeist 030-6938100 [email protected] 

 

Fabrikant

Glaxo Operations UK Ltd (handelsnaam Glaxo Wellcome Operations) 
Priory Street, Ware,
Hertfordshire SG12 ODJ,
Verenigd Koninkrijk  

 

Glaxo Wellcome Production 
Zone Industrielle No.2, 23 Rue Lavoisier,
la Madeleine,
27000 Evreux,
Frankrijk 

 

Aspen Bad Oldesloe GmbH 
Industriestrasse 32-36,
23843 Bad Oldesloe,
Duitsland