Directly go to the content

Allmänna villkor Dokteronline

Artikel 1 – Definitioner

 1. Definitioner av begrepp i dessa allmänna villkor:
 • Allmänna Villkor’: här gällande allmänna villkor
 • Apotek’: ett oberoende och registrerat apotek som är etablerat i Europeiska unionen
 • Apotekets Villkor’: Apotekets villkor gällande för avtal mellan Apoteket och Kunden; dessa villkor ges – om de är tillämpliga – till Kunden under avtalsprocessens gång
 • Avtal’: ett avtal beträffande Tjänster mellan Kunden och Dokteronline som kommer till stånd genom att Kunden gör en Beställning; för detta avtal gäller de Allmänna Villkoren
 • Behandling’: en behandling för ett (sjukdoms-)tillstånd med ett Läkemedel
 • Beställning’: Kundens förfrågan till Dokteronline om att ordna en Konsult och/eller Produkter i Kundens namn, för Kundens egen räkning och på Kundens egen risk
 • Dokteronline’: eMedvertise NV, ett namnlöst aktiebolag som är etablerat i Willemstad, Curaçao, Konungariket Nederländerna och registrerat i Curaçaos industri- och handelskammare under nummer 108686, agerande under namnet Dokteronline, och rörelseidkare av Webbsidan samt tillhandahållare av Tjänster
 • Innehåll’: allt innehåll, såsom text, information, bild och ljud, uppgiftssammanställningar och andra data som är tillgängliga via Webbsidan
 • Konsult’: en medicinsk konsult baserad på en Medicinsk Frågelista online. Efter att ha ställt en medicinsk diagnos bestämmer Läkaren om Kunden kan erbjudas Behandling med ett RX-läkemedel. Läkaren skriver i så fall ut ett Recept till Kunden.
 • Konto’: ett personligt konto för dig som är Kund hos Dokteronline
 • Kund’: varje besökare av Webbsidan som gör en Beställning
 • Kundservice’: Dokteronlines kundservice, tillgänglig via kontaktuppgifterna på Webbsidan
 • Läkare’: en oberoende och registrerad läkare som är etablerad i Europeiska unionen
 • Läkemedel’: ett kemiskt ämne eller en sammansatt substans av kemiska ämnen med en avsedd farmakologisk, immunologisk eller metabolisk effekt på eller i människokroppen, i form av ett OTC-läkemedel eller RX-läkemedel; även kallade mediciner
 • Medicinsk Frågelista’: frågor ställda online av en Läkare i form av en frågelista med syfte att fungera som anamnes
 • Medicinsk Råd’: oberoende organ bestående av specialläkare som proaktivt ger råd beträffande Webbsidan, Innehåll, Tjänster och Medicinska Frågelistor och därtill utövar rådgivande tillsyn över Läkarnas och Apotekens tjänster
 • OTC-läkemedel’: ett icke-receptbelagt läkemedel för självmedicinering
 • Preferensbehandling’: den preferens som Kunden uppger under en Konsult gällande (typ av/mängd/dosering) RX-läkemedel för behandling av ett besvär eller en sjukdom, även kallad ’preferensprodukt’
 • Privacyförklaring’: privacyförklaring som gäller för Tjänster och Webbsida och som finns tillgänglig på Webbsidan
 • Produkter’: Läkemedel eller andra produkter som beskrivs med information på Webbsidan och som säljs och distribueras av ett Apotek
 • Recept’: ordination av en Läkare – baserad på en Konsult – av ett RX-läkemedel
 • RX-läkemedel’: ett läkemedel som endast finns att få på Recept
 • Tjänster’: information på Webbsidan om hälsa och livsstil, hälsoproblem, lösningar och Produkter; en onlineservice där Kunden kan få Konsult av en Läkare; förbindelseåtagande i Kundens namn (för Kundens egen räkning och på Kundens egen risk) med Apotek vad gäller försäljning och leverans av Produkter
 • Transportör’: post- och paketstjänster, såsom (men inte begränsat till) UPS, DHL, Royal Mail och PostNL
 • Webbsida’: Webbsidan https://www.dokteronline.com, inklusive Innehåll och Tjänster, härunder även omfattande Dokteronlines sociala mediekanaler
 1. Ovanstående begrepp har samma betydelse såväl i ental som i flertal och vice versa. Ord och/eller begrepp som i Allmänna Villkor anges i maskulin form har samma värdeladdning som om de hade angetts i feminin eller neutral form.

Artikel 2 – Dokteronlines Identitet

eMedvertise N.V. med firmanamnet Dokteronline
Mahaaiweg 6
Willemstad – Curaçao

Telefonnummer: 00800-486-72968; på arbetsdagar kl. 10:00 – 21:00 CET.
E-postadress: [email protected]
Registreringsnummer: 108686
CRIB-nummer: 102250881

Artikel 3 – Tillämplighet av Allmänna Villkor

 1. Dessa Allmänna Villkor gäller för varje Beställning som gjorts av Kunden, för varje Avtal mellan Dokteronline och Kunden som följt efter det att Kunden gjort en Beställning samt för Kundens användande av Webbsidan.
 1. Innan ett Avtal görs, får konsumenten ta del av texten i Allmänna Villkor genom att texten skickas på elektronisk väg och på så sätt att den lätt kan sparas av konsumenten.
 1. Om en eller fler bestämmelser i Allmänna Villkor helt eller delvis skulle ogiltigförklaras, förblir Avtalet och de Allmänna Villkoren gällande och skall nämnda bestämmelse efter ömsesidigt samråd direkt bytas ut mot en bestämmelse som till så stor del som möjligt närmar sig den ursprungliga avsikten.
 1. Situationer som inte är reglerade i Allmänna Villkor ska bedömas enligt rådande principer.

Artikel 4 – Beskrivning av Tjänster

 1. Dokteronline är en informativ webbsida och därtill en onlineservice för konsumenter. På Webbsidan ges information om livsstil och hälsofrågor och möjliga behandlingar av olika tillstånd. Dokteronline är varken läkare eller apotek, men kan – på Kundens förfrågan – ordna en Konsult med en Läkare och/eller facilitera försäljning och leverans av Produkter från Apotek.
 1. När en Kund lägger in en förfrågan om en Konsult, söker Dokteronline en lämplig Läkare (t.ex. beroende på tillgänglighet). Läkaren tillhandahåller Konsulten direkt till Kunden utgående från den Medicinska Frågelistan. Under Konsulten kan Kunden eventuellt vilja ha en Preferensbehandling. En dylik Preferensbehandling vidarebefordras visserligen av Dokteronline till en Läkare, men Dokteronline har inget inflytande på vare sig själva Konsulten, bedömningen av den Medicinska Frågelistan, huruvida Kunden erhåller ett Recept eller inte eller på en eventuell ordination av Preferensbehandling som görs av en Läkare. Läkaren arbetar helt oberoende och påverkas inte på något sätt av Dokteronline vad gäller ordination av särskilda Läkemedel.
 1. Dokteronline erbjuder själv inga Produkter, men ser till så att Kunden erhåller gedigna Produkter på ett säkert, snabbt och diskret sätt. Samtliga Läkemedel säljs och distribueras alltid av kontrollerade och oberoende Apotek.
 1. Om Kunden ger Dokteronline i uppdrag att i Kundens namn, för Kundens egen räkning och på Kundens egen risk beställa en Produkt från ett Apotek, väljer Dokteronline ut ett lämpligt Apotek (t.ex. beroende på Produktens tillgänglighet, avståndet mellan Kunden och Apoteket och Produktens pris). Dokteronline är inte bunden till vissa Apotek. Dokteronline erhåller inte heller någon provision från Apotek. Tvärtom gäller samma sak: Apotek väljer själva om de vill acceptera Kunder till Dokteronline och erhåller i sin tur inte heller någon provision från Dokteronline. Dokteronline erbjuder inte heller några Produkter, men erbjuder en (faciliterande) service som går ut på att Dokteronline i Kundens namn, för Kundens egen räkning och på Kundens egen risk anmodar Apotek att sälja och distribuera vissa Produkter direkt till Kunden. Priserna på Apotekens Produkter är mestadels redan kända hos Dokteronline och Dokteronline förhandlar inte om priser för Kunders eller Apoteks räkning. Apotekens Produkters priser, inklusive leveranskostnader, är inkluderade i priserna för motsvarande Tjänster på Dokteronlines Webbsida. Någon förhandling om priser är det följaktligen inte tal om.
 1. Försäljning och distribuering av Produkter fastställs genom avtal mellan Kunden och Apoteket, oavsett vilken part som erhåller betalningen. Apotekets Villkor gäller – om så behövs – för relationen mellan Apoteket och Kunden och tillhandahålls när Kunden gör en Beställning.
 1. Tjänsterna är endast tillgängliga i de länder som anges på Webbsidan.

Artikel 5 – Webbsida och Innehåll

 1. Informationen som Dokteronline tillhandahåller är av allmänt informativ karaktär och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning (såsom utvärdering och vård av specialläkare). Informationen på Webbsidan får inte användas för att ställa diagnos eller för att behandla ett medicinskt tillstånd. Den får inte heller ses som en ersättning för en Kunds relation med sin (egen) läkare eller någon annan specialläkare. Den hälsoinformation som ges av Dokteronline, eller å Dokteronlines vägnar, utgör ingen professionell medicinsk rådgivning. Kunden ska själv rådfråga andra källor för bekräftelse av erhållen information och rådgöra med sin egen läkare eller annan specialläkare angående sina symptom eller sjukdomstillstånd. Kunden ska i allvarliga fall direkt tillkalla medicinsk (nöd-)assistans och aldrig ignorera ett medicinskt råd eller skjuta på att söka läkarhjälp p.g.a. information på Dokteronlines Webbsida. Användande av informationen på Webbsidan sker helt och hållet på Kundens egen risk.
 1. Innehållet får inte på något sätt tolkas som lovordande eller säljfrämjande. All information på Webbsidan har endast informativ karaktär och har inte för avsikt att främja Läkemedel eller stimulera användandet av Läkemedel.
 1. Dokteronline strävar efter att tillhandahålla ett så korrekt och fullständigt Innehåll som möjligt, men kan tyvärr inte ge några garantier för detta. Dokteronline ansvarar inte för dylika oavsiktliga fel eller ofullständigheter i texten.
 1. Alla bilder, specifikationer och uppgifter gällande Tjänster och Produkter är indikativ och kan inte utgöra anledning till skadeersättning eller uppsägning av Avtal.
 1. Uppenbara misstag eller uppenbara felaktigheter med avseende på Tjänster, Konsult eller Produkter – däribland felaktig prissättning – verkar inte bindande för Dokteronline, Läkare och/eller Apotek.
 1. Eftersom Dokteronline inte själv erbjuder, säljer eller distribuerar Produkter, förbehåller Dokteronline sig rätten att anpassa Produkters tillgänglighet på Webbsidan och ta bort Produkter från Webbsidan. Dokteronline har därtill rätt att anpassa eller upphäva Tjänster.

Artikel 6 – Medicinska Frågelistor

 1. De Medicinska Frågelistorna är omsorgsfullt sammanställda i samförstånd med Medicinska Råd, Läkarna och Apoteken och uppfyller kraven för medicinsk-etiska riktlinjer.
 1. Om en Läkare – efter bedömning av den Medicinska Frågelistan – anser att Kunden är berättigad önskad Preferensbehandling, kan Läkaren skriva ut ett dylikt Recept. Detta Recept skickas till ett Apotek eller – om så önskas – direkt till Kunden. Läkaren har ingen som helst skyldighet att föreskriva varken den önskade Preferensbehandlingen eller Läkemedel i största allmänhet. Läkaren kan för övrigt föreskriva en mängd, dosering eller typ av Läkemedel som avviker från den önskade Preferensbehandlingen. Kunden informeras i sådana fall om detta och har även rätt till kostnadsfri annullering av Beställningen.
 1. Den önskade Preferensbehandlingen eller den av Läkaren föreskrivna Behandlingen kan vara föremål för restriktioner vad gäller frekvens och/eller mängd. Beslutet i sådana frågor tas alltid av Läkaren eller Apoteket.
 1. Läkaren avgör om en Preferensbehandling kan föreskrivas utan risk till Kunden. Därför är det av största vikt att Kunden fyller i den Medicinska Frågelistan korrekt, noggrant och fullständigt. Uteslutande av relevant information kan leda till att Produkter föreskrivs som är (eller kan vara) farliga för Kundens hälsa.
 1. Om Kunden inte vill eller kan fylla i den Medicinska Frågelistan, kan ingen Konsult ges och kan inga Produkter skickas från ett Apotek.
 1. Den Medicinska Frågelistan får endast fyllas i av Kunden själv och för Kundens egen räkning, förutom om Kunden har fått tillstånd av en tredje part att utföra dylika handlingar för denne och Dokteronline har erhållit information av den tredje parten om att tillstånd ges.
 1. Varje Kund ska informera sin egen läkare och/eller apotekspersonal om Konsulter och föreskrivna Produkter.

Artikel 7 – Konto

 1. För att kunna använda sig av Tjänsterna måste Kunden först skapa ett Konto.
 1. Ett Konto är strikt personligt och får endast användas av Kunden själv och för Kundens egen räkning.
 1. Användande av falska, felaktiga och/eller ofullständiga namn, adresser, e-postadresser, bankuppgifter eller andra kunduppgifter är inte tillåtet.
 1. Endast ett Konto per Kund får skapas.
 1. Dokteronline kan i vissa fall behöva kontrollera eller verifiera en Kunds kontaktuppgifter eller identitet. I sådana fall informeras Kunden om detta.
 1. I och med att Kunden skapar ett Konto, skapas en skyddad online elektronisk patientjournal där Kundens beställningshistorik bevaras enligt Privacyförklaringen.
 1. Kundens rättighet att använda Webbsidan upphör omedelbart och utan förvarning om Dokteronline bedömer att Kunden brutit mot eller inte (helt och hållet) efterföljt de Allmänna Villkoren. I sådana fall blockeras Kundens Konto.
 1. Penningmedel på Kundens Konto gäller så länge Kontot är aktivt. Dokteronline kan ta bort (”inaktivera”) ett Konto om Kunden i fråga inte har loggat in på mer än 3 år och inte heller har gjort någon Beställning genom Dokteronline under de senaste 3 åren. När ett Konto tas bort förfaller eventuella penningmedel enligt lag. Penningmedel kan inte bytas ut mot pengar.

Artikel 8 – Beställning och Avtal

 1. För att kunna göra en Beställning krävs innehav av Konto.
 1. Kunden får endast göra en Beställning i följande fall:
  A) Kunden är juridiskt behörig att ingå Avtal.
  B) Kunden är minst 18 år.
  C) Kunden är medveten om att det är på eget ansvar som han/hon bedömer att det i hemlandet är tillåtet enligt lag att använda sig av Dokteronlines Tjänster, Konsulter och Produkter levererade av Transportörer.
  D) Kunden använder Produkterna uteslutande för eget bruk.
  E) Kunden läser noga igenom samtlig information på Produktens förpackning och bipacksedel före användning och håller ständig koll på Produktens hållbarhetsdatum.
  F) Kunden kontrollerar att Produkter som levererats från Apotek verkligen överensstämmer med de Produkter som Läkaren föreskrivit.
  G) Kunden har tillgång till Webbsidan och den Medicinska Frågelistan på ett språk som han/hon förstår/behärskar. Kunden ska rådgöra med sin egen läkare angående råd och information på Webbsidan och om han/hon inte (helt och hållet) förstår vissa frågor på den Medicinska Frågelistan.
  H) Kunden samtycker till tillämpandet av de Allmänna Villkoren och Privacyförklaringen.
 1. Dokteronline har rätt att bedöma huruvida en Beställning ska accepteras eller ej och har även rätt att annullera en Beställning.
 1. Läkaren och Apoteket har alltid rätt att vägra, anpassa eller annullera en Beställning utan krav på närmare förklaring.

Artikel 9 – Priser, besparingar och kampanjer

 1. Den totala kostnaden för en Beställning består av kostnader för Konsulten, kostnader för de Produkter som sålts och levererats till Kunden av Apoteket, Dokteronlines serviceavgift och – i förekommande fall – fraktkostnader, hanteringskostnader och moms.
 1. Om Kunden gör en Beställning av flera Produkter, reduceras en del av Dokteronlines serviceavgift. Själva besparandet utgörs alltså inte av rabatt på utvalda Produkter, utan av att nämnda serviceavgift reduceras.
 1. Erbjudanden, rabatter eller andra (pris-)kampanjer gäller uteslutande för Dokteronlines serviceavgift eller – om så uttryckligen anges – för kostnaderna för Konsulten, men aldrig för kostnaderna för själva Produkterna.

Artikel 10 – Betalning och prisändringar

 1. Priserna på Webbsidan anges i valutan för det land som korresponderar med det landsspecifika nummerformatet. Om information om detta saknas eller om otydligheter uppstår, gäller priserna som visas i Euro.
 1. Alla betalningar ska göras enligt betalmetoderna på Webbsidan.
 1. De totala kostnaderna för en Beställning – vilket nämns i artikel 9.1 – inkasseras av Dokteronline med avseende på betalningsmottagaren av de berörda medlen.
 1. Om Kunden inte (helt och hållet) fullgör sin betalingsskyldighet – efter att ha informerats om att inte ha fullföljt betalningen och erbjudits ytterligare 14 dagar för fullföljande av betalningen men inte uppfyllt dessa krav – är han/hon skyldig att årligen betala ränta på 4% av utestående belopp till Dokteronline, och Dokteronline har rätt att kräva ersättning för eventuella inkassokostnader. Inkassokostnaderna får maximalt uppgå till: 15% av utestående belopp t.o.m. 2 500 Euro, 10% på överstigande 2 500 Euro och 5% på ytterligare överstigande 5 000 Euro, med ett minimumbelopp på 40 Euro.
 1. Genom att uppge faktur- och betalningsuppgifter förklarar Kunden att han/hon är berättigad att använda sig av dessa uppgifter.
 1. Användande av falska faktur- och betalningsuppgifter, eller av dylika uppgifter tillhörande en tredje part utan att denne gett tillstånd till användning av uppgifterna, leder till omedelbar blockering av Kontot och annullering av Beställningen. I sådana fall är Dokteronline berättigad att anmäla fallet till lokala brottsutredande myndigheter.
 1. Dokteronline förbehåller sig rätten att ändra priserna för Produkter och/eller Konsulter. De priser som råder vid den tidpunkt då Beställningen görs gäller under hela beställningsprocessen. Om uppenbara felaktigheter uppstår i prisangivelsen på Webbsidan p.g.a. programvarufel eller genom mänskliga faktorn, är Dokteronline inte bunden av detta utan har rätt att anpassa priserna. I sådana fall får Kunden möjlighet att annullera Beställningen samt informeras om detta.

Artikel 11 – Leverans

 1. Angivna leveranstider är ungefärliga och baseras på tillgänglighet och brukliga leveranstider. Vissa Produkter får inte skickas till vissa länder, vilket anges på Webbsidan.
 1. När Kunden gör en Beställning utser han/hon en Transportör som sin representant och förvaltare vad gäller mottagande av beställda Produkter på Apoteket och transportering av Produkterna från platsen där Apoteket befinner sig till den leveransadress som Kunden har uppgett. Levereransförfarandet tar sin början när Apoteket först levererar Produkter till Transportören för Kundens räkning. Efter det att Produkterna levererats till Transportören har Apoteket fullgjort sin plikt enligt avtal, och efter detta är det Kunden som ansvarar för risker och står som ägare till Produkterna. Dokteronline bär inget som helst ansvar för själva transporten. Varje Kund är ansvarig för de tullavgifter, övriga avgifter och skatter som gäller i respektive land.
 1. Professionella etiska regler och rättsliga restriktioner kan leda till begränsning av hur stor mängd av en Produkt som får levereras av Apotek och hur ofta leveranser får äga rum. Apotek kan inte förpliktas att leverera större mängder av Produkter än vad som är tillåtet.

Artikel 12 – Annullering och returnering

 1. Efter att ha gjort en Beställning – emellertid innan Apoteket har skickat Produkten – kan Kunden annullera Beställningen genom att skicka en begäran om detta till Kundservice. Om en Konsult redan har ägt rum ska kostnaderna för denna – inklusive Dokteronlines tillämpliga serviceavgift – betalas av Kunden.
 1. Om en Produkt är oanvändbar p.g.a. transportskador eller genom att den erhållna Produkten inte överensstämmer med den Produkt som beställts eller som föreskrivets av Läkaren, har Kunden möjlighet att begära att Apoteket ska ersätta Produkten eller att – i samråd med Kundservice – returnera Produkten inom sju (7) dagar efter mottagande. Inom trettio (30) dagar efter det att Apoteket mottagit Produkten ska återbetalning till Kunden ske. Endast kostnader för defekta, skadade eller fellevererade Produkter ersätts.
 1. Bortsett från bestämmelserna i artikel 13 har Kunden – av skäl som rör hälsoskydd och/eller hygien – inte rätt att returnera Produkter.

Artikel 13 – Ångerrätt

 1. Kunden har juridisk rätt att upphäva Avtalet inom 14 dagar utan att uppge skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter mottagandet av Produkten. 
 1. Under nämnda betänketid ska Kunden behandla Produkten och dess förpackning med omsorg. Kunden ska inte packa upp och använda Produkter mer än vad som är nödvändigt för att kunna bedöma om Produkten ska behållas eller ej. Om Kunden använder sig av ångerrätten ska Produkten – inklusive alla tillbehör (såsom bipacksedel) och (om möjligt) i ursprungligt skick och i den ursprungliga förpackningen – returneras till Apoteket enligt erhållen information från Kundservice. Kostnader för returförsändelser tillfaller Kunden.
 1. För att ångerrätten ska gälla, måste Kunden meddela Dokteronline sitt beslut att upphäva Avtalet meddelst en entydig och skriftlig (t.ex. per post eller e-post) förklaring. Denna förklaring måste skickas till Dokteronline innan ångerfristen löper ut. Kunden kan i sådana fall använda följande text:

“Härmed meddelar jag er att jag vill upphäva det avtal som ingåtts den [datum].

Konsumentens namn:
Konsumentens adress:
Beställningsnummer:

Jag är medveten om att jag inte kan använda mig av ångerrätten om tjänsten redan har fullbordats. Tidpunkten då Dokteronline mottog min begäran om upphävande av avtalet är avgörande för detta.”

 1. Om hävandet av avtalet gäller, erhåller Kunden full ersättning för uppdraget så fort som möjligt och senast inom 14 dagar efter att Kunden angett att vilja använda sig av ångerrätten. Återbetalning sker med samma betalningssätt som Kunden använt, om man inte kommit överens om en annan metod.

Undantag vid ångerrätt angående Läkemedel

 1. Läkemedel får – av skäl som rör hälsoskydd och/eller hygien – inte returneras. Läkemedel utgör därmed ett undantag i fråga om ångerrätten.

Undantag vid ångerrätt angående tjänster

 1. Ångerrätten gäller inte för tjänster som i samtycke med Kunden utförs direkt, såsom Dokteronlines Tjänster och Konsult. När en Kund gör och betalar en Beställning innebär det att Kunden uttryckligen tillåter att Tjänster och Konsulter omedelbart kan utföras. Kunden förklarar därmed att han/hon tar avstånd från den juridiska betänketiden och ångerrätten så snart som Dokteronline och/eller Läkaren har fullbordat utförandet av tjänsten. Ett Recept som eventuellt utskrivits av Läkare är anpassat till Kundens personliga (medicinska) situation och behov. Ett dylikt Recept utgör likaså ett undantag vad gäller ångerrätten.

Artikel 14 – Ansvarsfriskrivning och skadeståndsansvar

 1. Webbsidans Innehåll syftar endast till att ge allmän information och får inte användas som diagnostisk och/eller terapeutisk rådgivning eller som någon form av ersättning av medicinsk rådgivning. Dokteronline är inte anvarig för Produkters effektivitet, bipacksedlars innehåll, informativ text, beskrivningar av behandlingsmetoder och andra beskrivningar på Webbsidan, och kan inte heller ge någon form som helst av garantier. Dokteronline ger inte juridisk och/eller medicinsk rådgivning och tillhandahåller inte medicinska och/eller diagnostiska tjänster. Om Kunden litar på information från Webbsidan, sker detta helt på egen risk.
 1. Kunden bör vara medveten om att begränsningar gäller såväl för Konsulter som för andra tjänster utan läkarundersökning, rådgivning på tu man hand och omfattande undersökning på plats.
 1. Varken Dokteronline eller någon av företagets ägare, managers, direktörer, medarbetare, representanter, partner, annonsörer eller närstående företag bär ansvar för någon som helst falsk, felaktig, ofullständig eller missvisande information på Webbsidan eller via andra kanaler, inte heller genom en tredje part.
 1. Dokteronline bär ansvar för skada till följd av uppsåt, grov försummelse eller bedrägeri, dock endast vad gäller företagets eget handlande eller försumlighet. I fall där Läkare eller Apotek bär ansvaret för Kunden, bär Dokteronline ingen skuld.
 1. Så långt det är tillåtet enligt lag avsäger sig Dokteronline härmed uttryckligen ansvaret för följande:
  A) för direkt eller indirekt skada eller förlust som drabbar användare (Kunden inbegripen) i samband med användning, oförmåga till användning eller följder av användande av Webbsidan och Innehållet
  B) för korrekthet vad gäller ställande av diagnos, Behandling, föreskrivna Läkemedel eller användandet av Produkter och/eller Produkters effekt
  C) för följder som uppstår efter det att en Kund har försummat att uppge (och ständigt uppdatera) fullständig, sanningsenlig och noggrann information i sitt Konto och i den Medicinska Frågelistan som han/hon fyller i eller delger Dokteronline och/eller Läkaren.
 1. Vad gäller Dokteronlines skadeståndsansvar är företaget uteslutande ansvarigt till högst tre gånger värdet av det underliggande Avtalet. Om en dylik begränsning av ansvaret rättsligt sett inte är tillåtet, är Dokteronlines skadeståndsansvar fortfarande begränsat till ett maxbelopp av 10 000 Euro. En förutsättning för att Kunden ska få rätt till skadeersättning är alltid att Kunden skickar en skriftlig anmälan till Dokteronline gällande skadan så fort som möjligt – dock senast inom 6 månader – efter det att den uppstått. Indirekt skada ersätts aldrig.

Artikel 15 – Användande av dina personuppgifter

 1. Dokteronline samlar och använder Kundens uppgifter i samband med utförandet av Avtalet. Medicinska uppgifter delas med Läkare och/eller Apotek först efter det att Kunden gett tillstånd till detta.
 1. I samband med Tjänster tillämpas ständigt Privacyförklaringen.

Artikel 16 – Virus, hackning och digital säkerhet

 1. Kunden får inte missbruka Webbsidan genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat teknologiskt skadligt material. Vidare är det inte tillåtet att som obehörig få tillgång till Webbsidan, servern där Webbsidan är sparad eller andra servrar, datorer eller databaser som står i förbindelse med Webbsidan. Överträdelse av denna bestämmelse är en straffbar handling och Dokteronline rapporterar dylika överträdelser till brottsbekämpande myndigheter och samarbetar med dessa myndigheter genom att tillkännage Kundens identitet. Vid liknande överträdelser upphör Kundens rättighet att använda Webbidan omedelbart och Kundens Konto blockeras.
 1. Dokteronline ansvarar aldrig för förlust eller skada orsakad av en samordnad överbelastningsattack, virus eller annat teknologiskt skadligt material som infekterar datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat egendomsrättsligt skyddat material till följd av användande av Webbsidan eller nerladdning av material på Webbsidan eller någon annan ansluten Webbsida.
 1. När Kunden har skapat ett Konto krävs det ett lösenord för att få tillgång till Kundens personuppgifter. Kunden ansvarar helt och fullt för:
  A) att lösenordet hålls hemligt
  B) att ingen annan person använder Kundens lösenord för att göra en Beställning på Webbsidan
  C) kostnader, skada eller förlust till följd av att lösenordet inte hållts hemligt, och
  D) att så fort som möjligt skicka en skriftlig anmälan till Dokteronline om att Kontot måste avaktiveras till följd av säkerhetsproblem.
 1. Dokteronline är aldrig ansvarsskyldig gentemot Kunden vid skada relaterat till stöld av Kundens lösenord eller om Kunden har offentliggjort sitt lösenord eller överlåtit sitt tillstånd till en annan person eller annan enhet så att personen eller enheten med hjälp av lösenordet fått tillgång till och kunnat använda Kundens Konto. Varje Kund ska omedelbart informera Dokteronline om obefogat användande av lösenordet och/eller Kontot har förekommit.

Artikel 17 – Klagomål

Om klagomål angående levererade Tjänster eller Produkter skulle uppstå, kan Kunden ta kontakt med Kundservice. Dokteronline strävar efter:

 • att så fort som möjligt behandla klagomålet
 • att informera Kunden om när klagomålet förväntas vara löst, och
 • att Kunden hålls informerad under hela klagomålsprocessen.

Artikel 18 – Intellektuell egendomsrätt

 1. Allt Innehåll är Dokteronlines eller företagets innehållsleverantörers egendom och skyddas av upphovsrätten. Utan uttryckligt skriftligt tillstånd av Dokteronline är det vad gäller Innehållet, inklusive (käll-)koder och programvara, inte tillåtet att ändra på, reproducera, publicera på nytt, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja, besöka, ladda upp, lägga ut, skicka, offentliggöra, skapa därav härledda verk eller utnyttja på annat sätt för kommersiella ändamål. Det är tillåtet att skriva ut kopior av Innehållet och på annat sätt använda informationen för eget bruk.
 1. Innehåll som laddas ner eller skrivs ut får inte på något sätt ändras och dylik text måste även innehålla alla upphovsrättsliga och egendomsrättsliga angivelser. Alla former av framing av Webbsidan är förbjudna. Obefogat eller illegalt användande av Innehållet ses som upphovsrättsintrång. Upphovsrättsintrång är en brottslig handling som leder till civilrättsligt och straffrättsligt åtal enligt nationell och internationell upphovsrätts bestämmelser.

Artikel 19 – Förklaring och ändring av Allmänna Villkor

 1. Texten i de Allmänna Villkoren finns tillgänglig på holländska och andra språk. Vid motsägelser eller otydligheter i fråga om bestämmelser eller förklaringar gällande dessa på olika språk, är det texten i den holländska versionen som är ledande och avgörande.
 1. Dokteronline förbehåller sig alltid rätten att utan varsel göra ändringar i texten i Allmänna Villkor. Varje ändrade version av de Allmänna Villkoren publiceras direkt på Webbsidan och ändringarna träder omedelbart i kraft i och med att de publiceras. Kunden ansvarar alltid för att förvissa sig om att känna till den senaste versionen av (innehållet i) de Allmänna Villkoren. Varje Kund ger sitt samtycke till att denna procedur för tillkännagivande av ändringar i de Allmänna Villkoren är rimlig. När en Kund använder sig av Webbsidan efter det att en ändring gjorts betyder det att Kunden samtycker till den ändrade versionen av Webbsidan.

Artikel 20 – Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

 1. Med undantag för i den mån det strider mot tvingande (nationella) bestämmelser, ska Curaçaos lagstiftning tillämpas vad gäller Allmänna Villkor, Tjänster, Beställning och Avtal. Tvister som härigenom uppstår – direkt eller indirekt – ska, såvida tvingande rätt inte har andra bestämmelser, uteslutande lösas av behörig domstol i Curaçao.
 1. Wienkonventionen är inte tillämpbar.